ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1

Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden geldt slechts éénmalig en is slechts van kracht na schriftelijke bevestiging. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderstaande voorwaarden en de voorwaarden van een debiteur, zullen onderstaande voorwaarden steeds voorrang hebben. 


Artikel 2

1. Orders die door ons zijn geaccepteerd, verplichten tot levering binnen de opgegeven termijn, nochtans zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren.

2. Afroeporders welke niet binnen de overeengekomen termijn in hun geheel zijn afgeroepen geven ons het recht de nog niet afgeroepen goederen aan de koper toe te zenden. De koper is verplicht de goederen te accepteren en te betalen. 


Artikel 3

Klantspecifieke goederen worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst. Het overeengekomen voorraadniveau dient steeds binnen de 12 maanden te worden afgenomen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de koper de resterende voorraad binnen 1 maand af te nemen.

Niet-tijdige afname geeft ons het recht niet afgenomen klantspecifieke voorraad te factureren. Koper is dan verplicht die factuur te voldoen ongeacht eventuele afroepen/of levering. 


Artikel 4

In geval van overmacht, waaronder niet-tijdige levering vanwege onze leveranciers, behouden wij ons het recht de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren. Dit geldt eveneens bij tijdelijke of definitieve (bv. einde van de levenscyclus) onbeschikbaarheid van bepaalde goederen. Wij streven echter steeds naar het u aanbieden van een volwaardig alternatief. 


Artikel 5

1. Onze genoemde prijs, exclusief btw, is geldig tot de dag van levering.

Bij orders met waarde kleiner dan € 500 wordt een handeling - en transporttoeslag van € 15 aangerekend.

2. Wij behouden ons steeds het recht voor onze prijzen te verhogen. Bij afroep- en contractorders hebben wij het recht verhoging van invoerrechten, belastingen of wisselkoersen in onze prijzen door te rekenen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 6

Indien de koper een specifieke verzendwijze verlangt, zijn de meerkosten voor zijn rekening. 


Artikel 7

1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is. Het verkochte blijft tot volledige betaling onze eigendom.

2. Onze standaard betalingsvoorwaarden zijn 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Alle eerste bestellingen worden geleverd tegen voorafbetaling.

3. Geen enkele betalingskorting wordt toegestaan bij een vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper zowel nalatigheidsintresten van 10% vanaf vervaldag zonder voorafgaande ingebrekestelling, alsook een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd (met een minimum van € 100).

5. Zolang de koper de door hem verschuldigde en opeisbare koopsom niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.

6. De koper heeft niet het recht op grond van reclamatie of klachten de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen. 


Artikel 8

1. Onze verantwoordelijkheid eindigt bij de aanvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. Eventuele klachten moeten ons schriftelijk worden overgemaakt binnen de 8 dagen na levering.

2. De koper zal geen goederen retour zenden dan nadat hierover schriftelijk een akkoord is bereikt met de verkoper.

3. Retourzendingen waarbij koper in gebreke kan worden gesteld moeten franco geschieden en reizen voor risico van de koper. 


Artikel 9

Voor geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst is de rechtbank van de maatschappelijke zetel bevoegd. In België zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. In Nederland werden deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor westelijk Noord-Brabant onder nummer 686.